Entrades

La Comissió d’Igualtat redacta un Protocol contra l’assetjament sexual

L’Ateneu Santcugatenc manifesta la seva tolerància zero davant la concurrència en tota la seva organització de conductes constitutives d’assetjament sexual o assetjament per raó de gènere.

Aquest mes de juny del 2023 s’ha constituït una Comissió d’Igualtat amb representants de la Junta Directiva, Direcció i Equip tècnic i la primera acció ha sigut la redacció i adaptació d’un Protocol contra l’assetjament sexual i assetjament per raó de gènere per a l’Ateneu, que va ser aprovat per la Junta el passat dijous 15 de juny del 2023 i que podeu consultar aquí.

Amb aquest Protocol, l’Ateneu vol subratllar el seu compromís amb la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere en qualsevol de les seves manifestacions.

Aquest protocol dona compliment a allò que exigeixen els articles 46.2 i 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; el RD 901/2020 de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; i l’article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció riscos laborals.

A aquest efecte, l’Ateneu, en comprometre’s amb les mesures que conformen aquest protocol, manifesta i publicita la voluntat expressa d’adoptar una actitud proactiva tant en la prevenció de l’assetjament —sensibilització i informació de comportaments no tolerats per l’empresa—, com en la difusió de bones pràctiques i implantació de totes les mesures que siguin necessàries per gestionar les queixes i denúncies que a aquest respecte es puguin plantejar, així com per resoldre segons procedeixi en cada cas.