Política de privacitat i protecció de dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els  articles, 5, 6 i 7, se li informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és:

ATENEU SANTCUGATENC, CIF/NIF: G58315953, Adreça: AV. DE GRÀCIA, 16, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA, Telèfon: 936 745 195, secretaria@ateneu.cat.

ATENEU SANTCUGATENC, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb les esmentades finalitats, d’acord  amb l’article 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades i, si escau, actualitzades.

S’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.

Quan el Responsable del Tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per la qual es van recollir, proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat a l’esmentat tractament ulterior, informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional.

En el cas que el Responsable del Tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a tercers països s’haurà de comunicar a l’interessat amb anterioritat.

La persona interessada té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les dades de l’interessat per obligació legal per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament.

Dades a tractar: nom complet, DNI/NIE/Passaport, data de naixement, formació, correu electrònic, telèfons de contacte i adreça postal.

Finalitat: Gestió d’altes i baixes de les activitats de l’entitat i publicitat i informació de l’activitat pròpia de l’Ateneu o aquelles que el puguin afectar.

La persona sotasignant podrà exercir els drets de: accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, adreçant-se a:

ATENEU SANTCUGATENC, AV. DE GRÀCIA, 16, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA, secretaria@ateneu.cat

Tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la sol·licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.